खडेरी

खुशी खडेरी पछिको
पानी को छिटट्टा हो।
सम्हालेर बाच्नु पर्छ !
के थाहा कति खडेरी लाई
कटाउनु पर्छ येसै को सिन्चन मा!

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback