डरायो

डरायो हाल बेहाल डरायो
अखडा र खालले पार्ने गाल डरायो
जब बेवास्ता गरेँ जानि जानि झेलि खेलका हरकतहरु
अात्तिएरै उसको ननिको चाल डरायो।

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Pipala

I hope you enjoy your visit to my webpage. Do not forget to leave your feedback